Stadgar

Klubbens stadgar fastställdes vid årsmöte den 17 februari år 2000. Den 31 mars år 2011 gjordes en stadgeändring. Ändringen medförde nya regler för ändring av medlemskapsform och för utträde ur klubben.

Utdrag av stadgarna:
§11 UTTRÄDE
Medlem som vill utträda ur Golfklubben, skall skriftligen anmäla detta till kansliet senast den 31 december för utträde till nästa års säsong. Vid för sent inkommen anmälan om utträde debiteras full avgift utifrån gällande medlemskap. Detta gäller även medlem som vill byta status på sitt medlemskap, inga ändringar görs efter den 31 december.

Medlem som inte fullgjort sina ekonomiska förpliktelser mot klubben skall anmodas att göra det inom 14 dagar efter skriftlig anmaning därom. Vid utebliven betalning överlämnas fordran till inkasso.