Höstmöte med mycket information

Den nya styrelsen fr.v. Jan Svensson, Thomas Winninge, Anne Ewers, Catarina Sandahl, Gerd Almlöf, Anders Nilsson, Bengt Elfving och Anneli Roubert

Den nya styrelsen fr.v. Jan Svensson, Thomas Winninge, Anne Ewers, Catarina Sandahl, Gerd Almlöf, Anders Nilsson, Bengt Elfving och Anneli Roubert

Ett sjuttiotal medlemmar deltog på årets höstmöte på Garvaren. Före årmötesförhandlingarna fick mötet information om läget i klubben: 

  • Ordförande Anneli Roubert inledde med att tacka alla idella som ställt upp för klubben under året. 74 nya medlemmar i klubben mottogs med en applåd och hon omtalade också att majoriteten av beslutade åtgärder i versamhetplanen har genomförts
  • Stefan Rydergren redovisade resultatet i enkäten Players 1st. Ambassadörpoängen har förbättrats med 37 punkter jämfört med 2018. "Banan" fick bäst betyg av de tio fokusområdena där 8 av de 10 områdena uppvisar högre poäng. Restaurang/kiosk har tappat mot ifjol.
  • Head greenkeeper Jonny Karlsson, berättade om nya trappor på tre tees, två igenlagda bunkrar, hålpipning av blöta foregreens, undesökning av vattenreserv på västra sidan av banan. Dick Nilsson berättade hur tunneln under E4:an kan tänkas se ut, vilket är en klar förbättring mot dagens undergång. Dock är det svårt att få ett klart besked när exakt arbetet är planerat. 
  • Thomas Wester delade ut priset Göthe Parkanders minne till Simon Werner  för träningsflit, framsteg som golfare och gott kamratskap. Thomas berömde servicegruppen med Anne Ewers i spetsen, som tillsammans med ett antal kvinnliga medlemmar möjliggjort att receptionen kunnat hållas öppen alla veckans dagar. Nytt handicapsystem träder ikraft 1 mars i Sverige. 
  • Kassören Catarina Sandahl redovisade resultatet för året som är en klar förbättring mot 2018, men fortfarande visar röda siffror. Nästa års budget förväntas ligga i nivå med årets utfall. Medlemsavgifter och övriga utgifter kommenterades också. Hon vädjade om att de som har medlemslån efterskänker detta och lämnar in sin revers i receptionen. 

Ann-Christine Johansson och Lars Bergenholtz valdes till ordförande respektive sekreterade för mötet. 

Anneli Roubert omvaldes till ordförande för 1 år och till nya ledmöter på två år valdes Gerd Almlöf och Jan Svensson. Som ny suppleant på ett år valdes Anders Nilsson. 

 

Kommentarer

Fler artiklar

Namn Datum
Ohlssons Rör Scramble 2020-07-12
ELTT:s Eclectic 2020-07-09
Golfhäftet Trophy 2020-07-09
LGR Företagsrevision Irish greensome 2020-07-07
Golfveckan är igång! 2020-07-06