Ordningsbestämmelser

Ordningsbestämmelser för Lagans Golfklubb

Bestämmelserna skall revideras årligen senast i mars månad. Förslag till komplettering eller ändringar skall vara styrelsen tillhanda senast under oktober månad. Särskilda bestämmelser har upprättats för:

1. Banan

Banan med övningsområde och puttinggreen

Medlemmar som upptäcker brister eller fel ombeds meddela klubbchefen eller headgreenkeepern. Synpunkter eller förslag beträffande banan ställs till banutvecklingskommittén och inlämnas skriftligen till kansliet.
Banarbetarnas säkerhet har högsta prioritet och arbeten på banan äger företräde framför spel.
När en green klipps är den stängd. Banarbetaren kan, om hen finner det lämpligt, göra paus, köra klipparen åt sidan och vinka fram spelarna. 

Utslagsplatser (tee)

Vagnar och golfbilar får inte köras över tee.
Teemarkeringarna flyttas regelbundet av banpersonalen och får inte flyttas av spelare. 

Vid tävlingar som är sanktionerade av klubben har dock tävlingsledaren rätt att flytta teemarkeringarna före start. Banpersonalen ska meddelas i förväg innan klippning.
(Principen 6 långa – 6 mellan – 6 korta skall tillämpas).

Greenerna 

Greenerna får bara beträdas i samband med spel eller vid arbete på banan. Hålsättning görs av utsedd banpersonal. Vid tävlingar tas hänsyn till tävlingskommitténs synpunkter.
(Principen 6 långa – 6 mellan – 6 korta skall tillämpas).
Bollen får inte tas upp ur hålet med putterns huvud, eftersom detta skadar hålkanterna.
Vagnar skall dras och parkeras utanför green och foregreen. Finns grusade vägar eller speciellt anvisade parkeringsplatser skall dessa användas.
På tid som anges på anslagstavla stängs greenerna för vintern och ersätts med provisoriska greener. Om såväl ordinarie som provisorisk green har flagga i hålet, är det tillåtet att spela på den ordinarie greenen, under förutsättning att den är helt frostfri.
Skidåkning får inte ske på ordinarie greener.

Övningsspel 

Träning/övningsspel får ske på nedanstående platser:
1. Drivingranger
2. Övningsområden
3. Övningshål (hål 9 g:a 9-hålsbanan). Vid utslag från tee skall stor försiktighet iakttas.
4. Puttinggreen
5. Övningsbunkers
Banans greener får inte användas för övning i inspel, övningsputtning eller bunkerslagsövningar. Klubbens tränare får göra undantag från denna bestämmelse.

Drivingrange (övningsbanor)  

Det är endast tillåtet att använda de speciella övningsbollarna som finns i automaterna. Egna bollar får inte användas.
Övningsbollar får inte användas för spel på banan och inte heller på puttinggreen (undantag för gruppträning under tränarens ledning).
Bollplockning sköts av banpersonalen eller av klubben utsedd person. Av säkerhetsskäl är det absolut förbjudet att själv plocka bollar. Under tränarens ledning kan plockning tillåtas, under förutsättning att allt spel upphör.

Puttinggreen 

Puttinggreen är en övningsplats för egna bollar och får endast användas för puttning och chippning. Greenen får inte beträdas med skor som kan skada greenen.

2. Klubbhuset mm


Allmänt:

I hela klubbhuset råder rökförbud. Spikskor är förbjudna.

Anslagstavlor:

Anslagstavlorna sköts av respektive kommitté och kanslipersonal.
Privata meddelanden eller annonser får anslås men endast med särskilt tillstånd av klubbchefen. Varje uppsatt anslag skall ha ett datum angivet då anslaget skall tas ned.
Inbjudan till öppna tävlingar på andra klubbar sätts i en särskild pärm eller på avsedd plats på anslagstavlan.

Omklädningsrum:

Endast dagförvaring är tillåten i omklädningsrummen. Vanliga skor förvaras under spel på bänkarnas hyllor. Väskor förvaras i första hand på hyllorna ovanför klädkrokarna, i andra hand på bänkarna.
Klubben ansvarar inte för tillhörigheter som förvaras i omklädningsrum/dagskåp.
Kvarglömda saker förvaras i förråd och kan återfås via kansliet.
Tillgång till handduk ingår i greenfeeavgiften och kan hämtas i kansliet om handdukar inte finns utlagda i omklädningsrummen. Efter användandet skall handdukarna läggas i tvättkorgarna.

Vagnbod:

Golfbagar och vagnar får förvaras endast i vagnboden. Skåp i vagnbod bokas i kansliet. Avgift för vagnbod avser helår och betalas första gången vid bokning och sedan i samband med årsavgiften. Hyresgästen svarar själv för lås till vagnskåpet. Klubben ansvarar inte för vad som förvaras i vagnskåpen. Den som hyr vagnplats rekommenderas att kontrollera om hemförsäkringen täcker eventuella förluster. Hyresgästen svarar själv för städning i sitt vagnbodsskåp.

Planteringar:

Planteringar, buskar och blommor finns för allas trivsel. Gå inte i planteringar, använd vägar och stigar.

Parkering:

Parkering får endast ske på markerade parkeringsplatser.
Området framför klubbhuset är avsett som vändplats. Två platser finns dock för kökspersonal. Du får ställa bilen på vändplatsen under några minuter för att lasta vagnar och bagar som förvaras i vagnboden.

För husvagnar och husbilar finns särskild parkering vid maskinhallen.  Där finns även eluttag. Boka plats genom kansliet där också betalning sker.

Hundar:

Hundar får tas med på banan vid sällskapsspel. Hundar skall dock vara kopplade och får inte vistas inomhus.

3. Serveringen

Allmänt:

Klubbens servering är öppen för klubbens medlemmar och deras gäster, greenfeespelare och allmänheten.
Klubbens avtalspartner har ensamrätt till all servering och försäljning i kiosken.
Medhavd matsäck får inte förtäras inne i kiosken. Medhavd matsäck får förtäras vid kiosken under taket.

Alkohol:

Golfbanan och klubbhus inkl. omklädningsrummen tillhör en idrottsplats. Förtäring och förvaring av alkoholhaltiga drycker är inte tillåtna. Se vidare i klubbens drogpolicy. För företag som har utskänkningstillstånd, gäller inte detta förbud.

Klädsel:

Där servering förekommer vistas vi inte med bar överkropp, i strumplästen eller barfota.
Spel med bar överkropp är inte tillåtet. Vårdad klädsel gäller vid all vistelse på klubben.

4. Greenfeespel

Greenfeespel

Greenfeespelare skall betala aktuell greenfee innan spel påbörjas.  Om någon spelar utan att ha erlagt greenfee kommer denne att avvisas från banan och har att till klubben betala en avgift som är tre gånger större än aktuell greenfee. Detta gäller både 18-hålsbanan och P&P-banan.
Överträdelsen rapporteras till eventuell hemmaklubb.

Bestämmelserna antagna av styrelsen 2016-04-19