Valberedning

Vad är valberedningens uppdrag?

Valberedningen är årsmötets organ med enda uppgift att bereda och lämna förslag till stämmans beslut i val och eventuella arvodesfrågor för styrelse och revisorer. 
Valberedningens ledamöter ska tillvarata samtliga medlemmars intressen och får inte obehörigen röja vad som förekommit i valberedningsarbetet. 

Sammansättning
Höstmötet ska utse valberedningens ledamöter. 
Valberedningen består av ordförande och två övriga ledamöter.
Sammansättningen bör vara sådan att jämställdhet mellan kvinnor och män uppnås samt att olika åldergrupper finns representerade. Valberedningen sammanträder på kallelse av ordföranden eller då minst halva antalet ledamöter begärt det. 

Valberedning Lagans Golfklubb

Namn Roll Kontaktuppgift
Tyrone Ståhl Ordförande  tel.070-8567737
Heléne Nyman Ledamot  tel.070-6980222
Birgitta Palm Ledamot  tel.070-3078905
Gustav Svärd Ledamot  tel.070-0870702


Omval/Nyval av 3-5 styrelseledamöter på två år (t.o.m. 2025) sker vid höstmötet 2023.
Är du medlem och har tips/förslag till valberedningen? Kontakta Tyrone Ståhl.