Valberedning

Vad är valberedningens uppdrag?

Valberedningen är årsmötets organ med enda uppgift att bereda och lämna förslag till stämmans beslut i val och eventuella arvodesfrågor för styrelse och revisorer. 
Valberedningens ledamöter ska tillvarata samtliga medlemmars intressen och får inte obehörigen röja vad som förekommit i valberedningsarbetet. 

Sammansättning
Höstmötet ska utse valberedningens ledamöter. 
Valberedningen består av ordförande och två övriga ledamöter.
Sammansättningen bör vara sådan att jämställdhet mellan kvinnor och män uppnås samt att olika åldergrupper finns representerade. Valberedningen sammanträder på kallelse av ordföranden eller då minst halva antalet ledamöter begärt det. 

Valberedning Lagans Golfklubb

Namn Roll Kontaktuppgift Inför 2023
Heléne Nyman Ordförande 0706980222 omvald
Vakant Ledamot   vakant
Vakant Ledamot   vakant


Fyllnadsval till valberedningen enligt ovan (2) samt nyval av 1 styrelseledamot på två år (t.o.m. 2024) sker vid vårmötet 2023 (se höstmötesprotokoll 2022). 
Är du medlem och har tips/förslag till valberedningen? Kontakta Heléne Nyman.