Handicapkommittén

ETT GEMENSAMT ANSVAR- DU OCH HANDICAPKOMMITTÉN

För en effektiv tillämpning av handicapreglerna krävs det att alla inblandade tar ett gemensamt ansvar. Du som spelare är själv ytterst ansvarig för din handicap och sänkning och höjning av handicapen i samband med handicapsgrundande ronder. Du har en skyldighet att rapportera exceptionellt bra scorer från ronder som inte är handicapronder, t e x i scorer i fyrboll slag och matchspel. Ta kontakt med handicapkommittén.

Handicapkommittén är ansvarig för att tillämpningen av handicapreglerna sker på ett korrekt sätt. Handicapkommittén är också den instans dit du som golfspelare ska vända dig om du anser att din handicap är felaktig (för hög eller för låg) eller om du anser att någon annan spelare har en handicap som inte motsvaras hans eller hennes faktiska spelstyrka. Slutligen, kom ihåg att golfen blir roligare om alla tar sitt ansvar och sköter sin handicap!

Den årliga revisionen

Förut gällde att spelare som registrerat färre än fyra ronder och ingen inom buffertzonen eller bättre höjdes vid den årliga handicaprevisionen med ett slag. Vad gäller? Det är fortfarande ett krav att registrera minst fyra handicapronder per år men föreskriften att spelaren obligatoriskt höjs med 1,0 finns inte kvar. Handicapkommittén fattar beslut om revision.

Klubbens handicapkommitté måste genomföra den årliga handicaprevisionen så snart som möjligt efter avslutandet av säsongen. Den årliga handicaprevisionen är obligatorisk för alla spelare.

Från SGF

Som grund för en korrekt och rättvis granskning av hans exakta handicap, måste varje spelare lämna in minst fyra (4) handicapronder under en period mellan två på varandra följande årliga handicaprevisioner. Sådana exakta handicap anges som EGA Exakt Tävlingshandicap. En exakt handicap som underhållits på basis av tre (3) eller färre handicapronder under föregående kalenderår anses vara baserad på otillräcklig aktuell information. Eftersom dess tillförlitlighet därmed inte kan bestyrkas anges handicapen som EGA Exakt Handicap. För spelare som redovisar tre eller färre handicapronder 2012 räcker det att registrera tre nya handicapronder 2013 för att återfå en EGA Exakt Tävlingshandicap.

Spelare i handicapgrupp 1 (hcp 0-4,4) får tillgodoräkna sig upp till tre sällskapsronder för att skaffa sig EGA Exakt Tävlingshandicap. Ronderna påverkar handicapen men måste registreras av hemmaklubben. Klubben har valmöjlighet att från och med 2013 kräva att en EGA Exakt Tävlingshandicap är en förutsättning för att ta emot priser i en tävling. SGF rekommenderar att alla får delta i alla tävlingar men att endast de med EGA Exakt Tävlingshandicap tas med i resultatlistan. Om klubben valt att kräva detta i en par- eller lagtävling krävs det att alla spelare i paret/laget har EGA Exakt Tävlingshandicap.

Vill du få din handicap justerad för att din spelförmåga blivit förändrad pga omständigheter utanför golfbanan så kontaktar du Handicapkommittén.

e-post kansli: info@lagansgk.se

Lagans golfklubbs handicapkommitté: Jan-Inge Roubert, Lars Bergenholtz, Bill Ögren, Birgitta Palm.

EGA Exakt Tävlingshandicap (Nytt för Lagans GK 2017)

För att erhålla pris i tävling på Lagans GK måste spelaren inneha EGA Exakt Tävlingshandicap. Detta gäller både för deltagande i par/lag och individuella tävlingar om inget annat anges i tävlingsinbjudan. Det innebär att spelare skall ha minst fyra registrerade ronder under ett år. Spelare utan EGA hcp får gärna vara med på tävling, men kan inte vinna något pris.
Ovanstående gäller de tävlingar som tävlingskommittén ansvarar för. För övriga tävlingar, t.ex. oldboys och damernas tävlingar, bestämmer respektive kommitté villkoren.